Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

5.2. Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі споживчої кооперації

Кожній робочій інвентаризаційній комісії надаються терміни проведення інвентаризації, виходячи із обсягу товарних запасів, стану складського господарства та умов зберігання товарів.

Перед початком інвентаризації комісія повинна:

1) опломбувати підсобні приміщення для зберігання товарів і тари;

2) визначити придатність ваговимірювальних приладів;

3) упорядкувати товари і тару для поліпшення їх підрахунку і встановити товари, які втратній свої якісні характеристики;

4) отримати від матеріально-відповідальної особи звіт про рух товарів і тари на складі на дату проведення інвентаризації.

Звіт з первинними документами перевіряє інвентаризаційна комісія, а голова комісії візує за допомогою надпису «До інвентаризації на (число, місяць)», і ставить свій підпис.

Інвентаризація проводиться у порядку розміщення цінностей у приміщенні. Члени комісії перевіряють правильність підрахунків, переважування і перемірювання цінностей.

На фактичну наявність товарів і тари складають інвентаризаційні описи окремо:

а) на товари, що є в наявності за кожним місцем зберігання;

б) на товари, які надійшли під час інвентаризації;

в) на цінності, що знаходяться на відповідальному зберіганні;

г) на немарковані товари;

д) на товари, які втратили свої початкові якісні характ ерист ик и.

Псування товарів, бій, лом фіксують в однойменному акті, до якого додають пояснення матеріально-відповідальної особи.

Один примірник опису складає матеріально-відповідальна особа, другий і третій — член робочої комісії.

За ваговими і сипучими товарами записи в описи здійснюють на підставі відомостей зважування. Всі інші товари фіксують за їх фактичною наявністю. Виправлення помилок в описах засвідчується підписами всіх членів комісії. Товари однакового найменування, ґатунку, ціни записують в опис один раз. В кінці кожної сторінки опису підраховують і записують прописом кількість натуральних одиниць товару, загальну суму; сторінка підписується головою і членами комісії, матеріально-відповідальною особою. На останній сторінці опису визначають кількість натуральних одиниць і суму товару за сторінкою і

в цілому за описом.

За наслідками інвентаризації тари складають окремі описи. Після завершення інвентаризації комісія складає зведений опис товарів і тари, у якому окремо вказують суми фактичної наявності цінностей за кожним

описом.

Оформлені і пронумеровані описи передаються головою

комісії у такому порядку:

1) перший примірник, який складений членом комісії, а також: примірник, що заповнений матеріально-відповідальною особою передаються до бухгалтерії оптового підприємства;

2) другий примірник опису, який складений членом комісії, передається матеріально-відповідальній особі.

Слід зазначити, що описи передаються в бухгалтерію у день закінчення інвентаризації або не пізніше наступного дня.

Якщо інвентаризація не закінчується за один день, а також під час обідніх перерв, всі члени комісії зобов'язані одночасно залишати приміщення. Приміщення закриваються і опломбовуються. В таких випадках інвентаризаційні описи повинні зберігатися у сейфах. Під час інвентаризації сторонні особи в приміщення не допускаються.

До виведення результатів інвентаризацій у бухгалтерії склади не здійснюють торговельних операцій.