Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні

Управління трудовими ресурсами, мотивація і оплата праці. Система підбору і розстановки кадрів.

Штатний розпис спорткомплексу „Каштан” на 2004 р.
Таблиця 4

Трудовий колектив підприємства-це сукупність людей, об’єднаних спільною метою і діяльністю, єдністю інтересів, єдиною організацією і взаємною відповідальністю кожного, відношеннями співробітництва та взаємодопомоги.
Системою підбору, та навчанням кадрів на підприємстві Спорткомплекс „Каштан” займається провідний фахівець з питань кадрової діяльності.
Працівники спорткомплексу „Каштан” затверджуються на посаду після попередньої співбесіди і оформлюються спеціальним наказом керівництва, звільняються також спеціальним наказом .
Спорткомплекс „Каштан” очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації.
Директор спорткомплексу „Каштан”:
- визначає та затверджує структуру комплексу, керує діяльністю спорткомплексу, організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на спорткомплекс завдань, законність прийнятих ним рішень;
- визначає ступінь відповідальності працівників спорткомплексу;
- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції його працівників;
- укладає з дотриманням законодавства України права, забезпечує придбання майна, інвентаря в межах асигнувань, а також інших надходжень на проведення відповідних спортивних та інших заходів;
- видає відповідно до своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- в установленому порядку приймає на посаду та звільняє з посади заступників та працівників спорткомплексу;
- здійснює особистий прийом громадян і вживає заходів щодо своєчасного розгляду пропозицій, заяв, скарг, які надходять від них;
- представляє спорткомплекс в державних органах, інших організаціях установах, на підприємствах під час розгляду і вирішення питань, що входять до компетенції спорткомплексу;
- встановлює доплати, надбавки до посадових окладів за показниками роботи, преміює працівників спорткомплексу відповідно до законодавства України;
- розпоряджається коштами спорткомплексу в межах затвердженого кошторису на цілі, визначені Положенням;
В своїй діяльності працівники спорткомплексу „Каштан” керуються наступними посадовими інструкціями:
Інструктор-методист.
Посадові обов’язки:
1. Організовує методичну роботу в спортивно-оздоровчому таборі.
2. Надає допомогу тренерам-викладачам у визначенні змісту, форм і методів культурно-масової роботи з клієнтами, забезпечує їх методичними та інформаційними матеріалами з цих питань, узагальнює і поширює кращий досвід роботи.
3. Організовує роботу методичного кабінету.
4. Готує методичні розробки, сценарії свят, конкурсів, змагань, інших масових заходів, надає допомогу тренерам та інструкторам консультативну та практичну допомогу в підготовці та проведенні цих заходів.
Службові зв’язки та кваліфікаційні вимоги:
1. Підпорядковується директору спорткомплексу „Каштан”.
2. Працює в тісному контакті з тренерами-викладачами, інструкторами з спортивної роботи.
3. Повинен мати вищу або середньо спеціальну педагоггічну освіту та стаж роботи за фахом не менше як два роки.
4. Зобов’язаний знати :Конституцію України, закони України та нормативні документи органів державної влади з питань освіти і фізичної культури та спорту, методику узагальнення ефективних форм і методів організації гурткової роботи, розробки сценаріїв і проведення масових заходів, норми і правила техніки безпеки, санітарії та гігієни, заходи першої долі карської допомоги, протипожежного захисту.
Головний бухгалтер.
Посадові обов’язки :
1. Організовує виконання кошторисів доходів і видатків спорткомплекс „Каштан”, ведення бухгалтерського обліку, документальне оформлення всіх операцій з питань фінансово-господарської діяльності закладу, раціональне використання виділених коштів і матеріально-технічних ресурсів.
2. Здійснює контроль за правильним використанням фонду заробітної плати. дотриманням штатної, фінансової та касової дисципліни, термінів і порядку проведення інвентаризації основних фондів, обладнання й інвентаря, грошових коштів, інших матеріальних цінностей.
3. Оформляє банківські документи, веде розрахункові та платіжні відомості, за розпорядженням директора видає гроші під звіт на господарські та інші витрати, затверджує авансові звіти, нараховує і виплачує працівникам оздоровчого табору заробітну плати.
Форма і система оплати праці.
Заробітна плата працівників спорткомплексу “Каштан” Міністерством фізичної культури та спорту України за системою оплати праці за посадовими окладами, що за чинним законодавством України не можуть бути меншими за встановлений мінімальний рівень заробітної плати .Штатний розпис працівників спорткомплексу „Каштан”, і відповідно, посадові оклади ,були затверджені в січні 2004р, коли мінімальний розмір заробітної плати становив 185,00 грн., проте в липні 2004 р. мінімальний розмір заробітної був встановлений на рівні 237,00 грн. ,тому до встановлених окладів нараховується доплата до мінімальної заробітної плати. Крім того, нараховується надбавка за вислугу років для викладачів в розмірі 20% і для наукових співробітників -30%, для директора та головного бухгалтера згідно наказу ДКСУ №84 п.2.1. е встановлена надбавка у розмірі 50%,за звання „Майстер спорту” встановлена надбавка в розмірі 10% від встановленого окладу, а також прибиральники отримують надбавку згідно наказу №84 п.2.1.г ( за прибирання санвузлів загального користування) в розмірі 10% від встановленого окладу.
Із заробітної плати працівників підприємства утримуються :
- в пенсійний фонд -1-5%,залежно від розмірів заробітної плати працівників;
- у фонд соціального страхування-0,5-1% залежно від розмірів заробітної плати працівників;
- у фонд Центру зайнятості-0,5%;
- податковий прибуток-13%,проте передбачається пільги для певної категорії працівників у розмірі 61,55 грн.;
- у фонд профспілки-1%,
про складається і подається звітність у відповідні установи
Отже ,загалом, можна зробити висновок ,що мотиваційний механізм для працівників на спорткомплексі „Каштан” розроблений (пропонуються надбавки до заробітної плати за звання „Майстра спорту”, за інтенсивність праці),але знаходиться на дуже низькому рівні і ,поки що є не ефективним ,тому пропоную керівництву спорткомплексу „Каштан” більше детально та глибоко проаналізувати існуючий механізм та запропонувати певні вдосконалення, наприклад, оголосити серед тренерського складу конкурс на звання „Кращий тренер року”, де б головним призом була б путівка на двох до відомого пансіонату чи санаторію.