Туризм і його розвиток в Україні

Туризм як перспективне джерело наповнення бюджету.

Туризм протягом усієї історії свого економічного існування перекон¬ливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце у світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, числом за¬йнятих, обсягом експорту послуг, як джерело доходів для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним із важливих індикаторів якості життя.
Сучасна індустрія туризму - одна з найприбутковіших і найдинамічніших галузей світового господар¬ства. Частка туризму становить близько 10% світово¬го валового національного продукту. 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5°/ усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами.
За статистикою Всесвітньої туристичної організації (ВТО), у 80% країн світу в'їзний туризм входить до першої п'ятірки провідних статей експорту, у 40% є основною експортною статтею. Ще 40% - це держа¬ви, де доходи від туризму перевищують 1 млрд. дол. США. За останні 16 років доходи від міжнародного туризму зростали в середньому на 9% впродовж року і досягай у 2004 році 474,2 млрд. дол. США, при цьому вже починаючи з 1998 року випереджали доходи від експорту нафтопродуктів, автомобілів, телекому¬нікаційного обладнання, текстильних виробів та інших товарів і послуг.
Кількість міжнародних туристичних мандрівок постійно зростає, збільшившись із 25 млн. у 1950 р. до близько 700 млн. осіб у 2004 р. Так, за прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО) до 2020 р. кількість туристичних поїздок збільшиться майже втричі та досягне 1,6 млрд. осіб. При цьому доходи від готельно-туристичних послуг підви¬щуватимуться прискореними темпами і можуть зрости з 445 млрд дол. США у 1998 р. до приблизно 2 трлн дол. у 2020 р.
З переходом України до ринко¬вих відносин індустрія відпочинку на базі використання рекре¬аційних ресурсів має стати важливою статтею національного при¬бутку. Нині, за розрахунками Інституту економіки НАН, над¬ходження від туристського обслуговування становить 0,9-1,1% експортних доходів від зовнішньої торгівлі України.
Таблиця 1

Наявність розвинутої бази для санаторного лікування свід¬чить про досить великі можливості не лише щодо оздоровлення населення України, а й для використання цього оздоровчого фонду на міжнародному рівні. Наприклад, у таких державах, як Італія, Франція, США, курортна галузь у поєднанні з тури¬змом є досить прибутковим напрямом національної економіки.
Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки туризмові Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію. Сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей та створює додаткові робочі місця. Один турист дає роботу 10 особам. Створення одного робочого місця в туризмі в 20 разів дешевше, аніж у промисловості. Туризм в Україні може і мусить стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів. Італія, Іспанія, Франція, Греція, Кіпр, а також Польща, яка вже 1996 року ввійшла в десятку країн світу за рівнем розвитку туризму, завдяки розвиткові туризму зуміли за досить короткий час подолати економічну кризу.
„Галузь вражень", як іноді називають туристичний бізнес, перетворилася водну з найприбутковіших. Щорічні прибутки від туризму становлять майже три трильйони доларів.
Туризм - це одна з найбільших і найдинамічніших галузей світової економіки, на яку припадає майже 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій і 5% усіх податкових надходжень.
У багатьох країнах туризм перетворився в одну з провідних галузей економіки, стає надійним джерелом поповнення бюд¬жету. У державах, що активно розвивають цю галузь, іноземний туризм дає змогу розв'язувати багато соціально-економічних проблем. Прибутки цих країн від туризму обраховуються мільярдами доларів США. Наприклад, Іспанія та Італія, приймаючи щороку понад 50 млн. зарубіжних гостей, отримують близько 25 млрд. дол. США надходжень від іно¬земного туризму. Австрію, населення якої становить 8,6 млн. жителів, щорічно відвідують 18,2 млн. мандрівників, а над¬ходження до бюджету перевищують 12 млрд. дол. США на рік.
Загальновідомо, у багатьох країнах світу іноземний туризм активно пра-цює на скарбницю та імідж держави. Є однією з найважливіших категорій експорту, а нерідко - головним дже¬релом валютних надходжень. Усюди, та лише не в нас. За доходами від інозеного туризму, згідно з даними Всесвіт¬ньої туристичної організації, Україна посідає останнє місце серед ЗО основ¬них європейських країн. Якщо вважа¬ти доходи останніх від згаданого виду діяльності за 100 відсотків, то ринкова частка нашої держави становить ли¬ше 0,3 відсотка. А в найближчих сусі¬дів України цей показник, як мінімум, у кілька (і більше) разів вищий.
Передбачаються фінансові вкладення в розвиток туризму в обсязі 11,1 мільярда гривень. Причому 32 відсотки — власні кошти туристських підприємств, 4,5 відсотка — державний бюджет, 5,5 відсотка — цільові кредити, 58 відсотків — інвестиції. Заплановано створення нових шести-восьми тисяч туристських підприємств переважно в сільській місцевості та 15—20 тисяч приватних готелів в місцях, привабливих для іноземного та вітчизняного туриста; забез¬печення таких міст, як Київ, Львів, Одеса та інші, п'ятизірковими, чотиризірковими та тризірковими готелями; реконструкцію та модернізацію лікувально-оздоровчих закладів у рекреаційних та заповідних зонах Закарпаття та Криму.