Туризм і його розвиток в Україні

Туризм як провідна галузь економіки України.

Туризм є первинною ланкою рекреаційного комплексу.
Туризм - одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, що підпорядковане дії об'єктивних законів розвитку людського суспільства. Як вид людської діяльності й галузь економіки, туризм активно розвивається, і в майбутньому його значення безсумнівно зростатиме.
З економічного погляду туризм - це особливий вид спо¬живання матеріальних та духовних благ, послуг і товарів, що виокремлюється в самостійну галузь господарства.
Отже, туризм - це вид рекреації, пов'язаний із виїздом за межі постійного місця проживання, активний відпо¬чинок, під час якого відновлення працездатності поєднується з оздоровлювальними, пізнавальними, спортивними і культурно-розважальними цілями.
Туристські заклади (туристські бази, готелі, кемпінги, притулки, стоянки, екскурсійні установи) утворюють само¬стійну субгалузь, яка сприяє організації рекреаційних за¬нять, активному відпочинку та оздоровленню на найрізно¬манітніших туристських маршрутах.
Види і форми туризму
Для територіальної організації та планування туристського господарства важливе значення мають класифікації туризму, сутність яких полягає у виокремленні класів, форм і видів туризму за найрізноманітнішими напрямами.
Досі немає чіткої загальноприйнятої класифікації туризму. Це пояснюється насамперед тим, що практично неможливо виокремити чисті форми і види сучасного туризму.
Залежно від виду, туризм поділяють на:
• внутрішній або національний - подорожі у межах своєї країни;
• іноземний або міжнародний - подорожі поза межами країни.
За характером організації туризм поділяють на:
• плановий (організований);
• самодіяльний (неорганізований
За кількістю учасників виокремлюють:
• індивідуальний туризм;
• груповий туризм.
За термінами і тривалістю подорожей туризм поділяють на:
• короткочасний (туризм „вихідного дня");
• тривалий.
Спортивний туризм - це пересування людей у вільний час, щоб займатися спортом.
Він має такі різновиди:
• пішохідний;
• гірський;
• водний (на плотах, байдарках);
• гірськолижний;
• велосипедний;
• автомобільний та ін.
Діловий туризм виник порівняно недавно. Першими орга¬нізованими туристичними подорожами пізнавально-ділового характеру в закордонні країни були поїздки на міжнародні ярмарки і виставки. Кількість поїздок ділових людей збільшилася з розширенням комерційних ринків і поступовим ослабленням митних обмежень, а також завдяки збільшенню швидкості руху транспорту та зниженню транспортних витрат. Міжнародні виставки, ярмарки, аукціони, які відвідують мільйони туристів, досить прогресивна форма спілкування.
Діловий туризм охоплює групи людей, об'єднаних єдиною метою або фаховими інтересами. Це можуть бути бізнесмени, інженери, лікарі, педагоги, спеціалісти сільського господарства, які здійснюють туристичні подорожі за спеціальними програмами і маршрутами. Поняття діловий туризм", за сформованою у міжнародному туризмі практикою, охоплює широке коло поїздок:
• ділові поїздки співробітників підприємств для пе¬реговорів, участі у виробничих нарадах, презентаціях, збутова діяльність тощо;
• поїздки на конгреси, конференції, виставки, ярмарки, біржі;
• поїздки на спортивні змагання команд, гастролі;
• поїздки офіційних делегацій.
Діловий туризм відіграє значущу роль у міжнародному, внутрішньому й іноземному туризмі України, перспективи його розвитку - якнайсприятливіші. Частка ділового туризму в світі, за оцінками експертів ВТО, становить майже 20 відсотків.
Діловий туризм - один із економічно найефективніших видів туризму у світі. Майже 50% доходів авіакомпаній, 60% доходів готелів складає обслуговування саме цієї категорії туристів.
Зараз біз¬нес на відрядженнях — це напрям туристичної діяльності, що найшвидше розвивається. На діловий туризм вже припадає $399 млрд. з $6,5 трлн за¬гальносвітового обороту турис¬тичної галузі За прогнозами Всесвітньої туристичної органі¬зації, протягом най¬ближчих десяти років оборот ділового туризму збільшиться у п'ять разів — попит з боку ком-паній зростає шаленими темпами. За даними Всесвітньої туристич¬ної організації у най¬ближчі 10 років кількість ді¬лових поїздок потроїться — з 564 мли заходів 2005 року до 1,6 млрд. 2015-го. А оборот цього сегмента туристичного бізнесу до 2015-го збільшить¬ся у п'ять разів — з $399 млрд. до $2 трлн.
Релігійний туризм - подорожі, які мають на меті які-небудь релігійні процедури, місії. Історично - це найстаріший вид туризму. Сьогодні особливо помітне прагнення туризму і релігії до якнайтіснішого співробітництва. У туризмі з релігійною метою можна виокремити такі види поїздок:
• паломництво, тобто відвідування святих місць, щоб вклонитись церковним реліквіям, святиням і взяти участь у підправленні релігійних обрядів;
• пізнавальні поїздки, щоб ознайомитись з релігійними
пам'ятками, історією релігії та релігійною культурою;
• наукові поїздки - поїздки науковців, які вивчають різні релігії.
Основними центрами релігійного туризму Є Ватикан, Єрусалим, Мекка.
Для обслуговування туристів в Україні сьогодні викор¬истовують можливості понад 3000 закладів оздоровлення й відпочинку, майже 1400 готелів, мотелів, кемпінгів різних форм власності, 3500 транспортних засобів. Туристичною діяльністю займаються 2,5 тисячі підприємств, на яких працюють понад 100 тисяч осіб.
Отже, про туризм її Україні серйозно заговорили, про¬голосивши його пріоритетним напрямом української економіки, а це дуже важливо для розвитку галузі.