Природно-ресурсний потенціал Житомирщини

Аналіз розвитку туризму Житомирщини

Україна має необмежені природні, історичні та економічні передумови для розвитку туристичної галузі. Разом з тим, незважаючи на те що роль туризму в цивілізованому світі сьогодні зростає, йому й досі в нашій країні не вистачає належної державної підтримки, на яку він заслуговує. Внаслідок цього, туризм не знаходить гідного місця в стратегічних планах національно- економічного розвитку України, і Житомирщини зокрема.
Про нерозвиненість туристичної галузі в Житомирській області свідчить той факт, що питома вага туристсько-екскурсійних послуг у структурі платних послуг за останні роки твердо займає передостаннє місце і складає лише 0,3% від загального обсягу. Поруч розташувались не менш важливі в загальнодержавному значенні послуги з утримання дітей в дошкільних закладах (0,7%), послуги культури (0,8%), охорони здоров'я (0.8%), санаторно-курортні й оздоровчі (1,0%) . Послуги фізичної культури і спорту взагалі не надаються. Як свідчить аналіз туристсько-рекреаційних ресурсів Житомирщини, на сучасному етапі вони використовуються вкрай незадовільно і не слугують завданню національно-культурного відродження України . Швидкому розвитку туризму в значній мірі перешкоджає:
- відсутність достатньої матеріально-технічної бази для при йому та обслуговування туристів (готельно-ресторанне господарство не має достатньої потужності і не забезпечене сучасним обладнанням);
- недостатній благоустрій існуючих транспортних комунікацій (як у самих туристських районах, так і на під'їзних шляхах до них);
- занедбаний стан багатьох історичних пам'яток та архітектурних об'єктів;
- відсутність кваліфікованих спеціалістів туристичного бізнесу тощо.
Рівень промислового розвитку регіону дозволяє забезпечити прискорений розвиток туристичної індустрії, але тільки за належної фінансової підтримки. Місцеві адміністрації повинні стимулювати вкладання коштів у туристичну галузь, створюючи сприятливі умови для діяльності підприємств і організацій, ділових людей.
В умовах регульованих ринкових відносин підтримка підприємництва повинна сприяти розвитку мережі малих фірм, організацій, підприємств, які здатні активізувати структурну перебудову індустрії туризму шляхом ефективного використання природно-рекреаційних ресурсів та об'єктів, вивчення ринку туристичних послуг та швидкого реагування на його потреби. Для організації вивчення ринку туристичних послуг Житомирської області доцільно:
1) залучити досвідчених експертів, у тому числі з міжнародних туристичних організацій і фірм, наприклад, із Всесвітньої туристичної організації (ВТО), членом якої Україна є з 1997 р.;
2) здійснити оцінку можливостей розвитку туристичної індустрії регіону з погляду міжнародних стандартів;
3) розробити стратегію і тактичні плани розвитку туристичної галузі в області.
Особливою формою взаємодії природи та рекреації може виступати екологічний туризм, який не пов’язаний з масовим традиційним туризмом і базується на природних археологічних ресурсах.
Екологічний туризм в основному відбувається в межах природоохоронних територій і як напрям рекреаційної діяльності несе в собі пізнавальну, освітню, виховну, наукову, спортивно-оздоровчу, естетичну та інші функції.
Хоча екологічний туризм в Україні ще не набув, значного поширення, перспективним регіоном його організації є Українське Полісся, до складу якого входить Житомирщина. Адже, крім того, що Поліссю притаманна різноманітність природних і природно-антропогенних ландшафтів, які дозволяють охоплювати різні за змістом і наповненням сторони взаємодії людини та природи, воно належить до регіонів давнього господарського освоєння, де підтримка екологічної рівноваги забезпечувалися місцевим устроєм життя, напрацьованого протягом віків шляхом спроб і помилок, що дозволяє на практиці пізнати глибину екологічних надбань наших пращурів .
У межах Українського Полісся знаходиться ряд об'єктів природоохоронного фонду, серед яких є як традиційні природно-заповідні території з високою атрактивністю, так і специфічне утворення - зона відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Така особливість сприяє прокладанню різноманітних за тематикою еколого-туристських маршрутів, аж до таких, які наочно демонструватимуть згубність недбалого, а то й злочинного господарювання на Поліссі та вказуватимуть на альтернативні сценарії виходу із екологічної кризи, в якій опинився регіон і вся Україна .
У 2001 р. було розпочато виконання Загальнодержавної програми формування екологічної мережі України на 2000-2015 рр., перший етап якої (2000-2005 рр.) передбачає забезпечити збільшення площі окремих елементів національної екомережі, застосування економічних важелів сприяння їх формуванню на землях усіх форм власності, створення відповідної нормативно-правової бази, здійснення комплексу необхідних наукових досліджень та організаційних заходів. Сприятливими передумовами для збільшення площі земель з природними ландшафтами, що склалися у процесі реформування економічних відносин у землекористуванні, можуть стати:
- вилучення земель сільськогосподарського призначення (насамперед деградованих орних земель) внаслідок економічної збитковості їх використання за призначенням;
- вилучення із промислового використання (у видобувній, будівельній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які втратили природний стан і становлять підвищену небезпеку для навколишнього середовища;
- надання переваги відновленню природних ландшафтів як найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають зі сфери сільськогосподарського використання;
- встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів:
- збільшення території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон;
- сумлінне виконання Україною міжнародних зобов'язань у галузі охорони довкілля.
З огляду на вищесказане є надія на розширення екологічної мережі на Житомирщині, на базі якої розвиватиметься такий вид рекреаційної діяльності, як екологічний туризм .
Для створення туристичної індустрії регіону необхідно передбачити розроблення кільцевих, лінійних, спеціальних маршрутів, факторами яких є пам'ятки природи, численні живописні природні ландшафти. Так, можуть бути розроблені спеціальні екскурсії для художників, істориків, архітекторів, мистецтвознавців, археологів, й за змістом історичні, археологічні, ландшафтні тощо. Виходячи з цього, можна запропонувати один з багатьох лінійних маршрутів містами й селищами Житомирщини, які великими літерами увійшли в історичну й культурологічну спадщину Волино-Подільського регіону. Вибір саме такого маршруту обумовлений ще й тим, що він пролягає центральною та південною частинами Житомирської області, які не постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Тут яскраво поєднались пам'ятки історії та культури з чудовими природними ландшафтами та рекреаційними ресурсами. Схематичне зображення даного маршруту в межах області може виглядати наступним чином: Житомир - Кодня - Бердичів - Терехова - Верхівця.
Дані маршрути на початковому етапі їх впровадження повинні бути спрямовані на специфічний сегмент споживачів, а саме на тих, хто цікавиться природними цінностями та готовий платити за це. В такий сегмент можуть увійти іноземні туристи (євреї, поляки, французи, німці, англійці), що не байдужі до свого минулого, адже історія Волині й Поділля тісно пов'язана з представниками даних націй; етнічні українці, які живуть в багатьох країнах світу; представники іноземних посольств, місій, організацій тощо. Для інформування іноземних туристів, поруч з використанням реклами, слід залучити представників діаспори, різноманітні громадські організації, фонди (наприклад Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині, товариство "Волинь" в Німеччині, товариство дослідів Волині в Канаді тощо). Крім того, до вивчення рідного краю необхідно залучати молодь (учнівську, студентську), організовуючи відповідні туристично-екскурсійні заходи. В міру зростання соціально-економічного добробуту та культурно-освітнього рівня населення нашої країни, туризм повинен зайняти свою нішу в житті людей.
Реалізація запропонованих заходів потребує значних матеріальних витрат, які можна поділити на наступні групи:
- витрати, пов'язані з наданням туристичним об'єктам "товарного вигляду" (ремонт, реставрація тощо);
- витрати, пов'язані зі створенням інфраструктури туристичного ринку (вдосконалення транспортної системи, ремонт доріг, побудова та модернізація баз відпочинку, кемпінгів, ресторанів, їдалень тощо);
- витрати на рекламу та інформаційне забезпечення споживачів туристичних послуг;
- витрати на підготовку (навчання, перепідготовку) фахівців, які б знали специфіку туристичного ринку;
- витрати на маркетингові дослідження з метою виявлення найбільш привабливих об'єктів та пошуку нових сегментів споживачів тощо. Для фінансування даних витрат необхідно, перш за все, заручитись підтримкою державних органів, місцевих адміністрацій, які б створювали режим найбільшого сприяння розвитку індустрії туризму (залучення іноземних та вітчизняних інвесторів, надання податкових пільг, організація фондів розвитку туризму тощо). А ринкові відносини будуть стимулювати боротьбу туристичних фірм і організацій за покращення економічних показників та підвищення конкурентоздатності в наданні послуг, організації дозвілля і відпочинку туристів .
Таким чином, опрацювавши значний масив інформації, автор дійшов висновку, що Житомирська область має значний потенціал щодо туристичного розвитку свого краю, але, нажаль, існує ряд проблем, які гальмують ці перспективи.

← prev content next →