Релігійний туризм в Україні

Вступ

Актуальність теми. Туризм займає важливе місце в економіці України. Адже туризм – це своєрідна візитна картка країни, що знайомить широку громадськість з економічним станом держави, розвитком національної культури, історією, традиціями та духовним потенціалом нації.
Рубіж тисячоліть став для української культури історичним, так як вона здобула можливість реалізувати своє право на присутність у європейському культурному просторі завдяки своїм оригінальним культурним цінностям. Значною мірою це досягається засобами туризму.
Туризм в Україні являє собою досить розгалужену систему, одним із структурних елементів якої є релігійний туризм.
Релігія – це феномен духовного життя, світоглядна основа, що відбивається в ідеалах, уявленнях, морально-етичних нормах та інших формах опредмечування історичного досвіду людства, які виконують регулятивну роль у життєдіяльності людини, формують її ставлення до навколишнього світу, спрямовують соціальну активність і поведінку. Тому незаперечною є роль релігійних уявлень у формуванні будь-якої національної культури.
Метою роботи є всебічне дослідження релігійного туризму.
Для реалізації мети автор ставить перед собою наступні завдання:
- дати визначення поняття релігійного туризму;
- дослідити зародження та розвиток подорожей з релігійною метою;
- дати характеристику ресурсної бази релігійного туризму в світі та конкретно в Україні;
- визначити законодавчу базу, що регулює діяльність туристичних підприємств і релігійних організацій;
- розглянути перспективи розвитку релігійного туризму в країні;
- охарактеризувати особливості організації релігійних турів.


← prev content next →